Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης Κτιρίων, εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), καθώς επίσης καταγράφονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση ενός ακινήτου, και για την ενοικίαση από 09 Ιανουαρίου 2012.
Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ) στις παρακάτω περιπτώσεις

  1. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας κτηρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
  2. Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων ανεξαρτήτου των τ.μ.
  3. Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα “εξοικονομώ κατ’ οίκον”, όπου χρειάζονται δύο ΠΕΑ.Ενα πριν και ένα μετά τις εργασίες επιδότησης.

Από 9 Ιανουαρίου 2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ) κατά τις νέες μισθώσεις τμημάτων κτηρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το ν. 4409/2016 οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εντάσσονται σε τρεις τάξεις ανάλογα την εμπειρία τους αλλά και άλλα κριτήρια. Ανά τάξη οι μηχανικοί μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα τετραγωνικά του κτιρίου και την ισχύ των μηχανολογικών συστημάτων του.

Οι επιθεωρητές Ά τάξης μπορούν να διενεργήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις

α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.µ.),

β. σε συστήματα θέρμανσης µε συνολική θερμική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW),

γ. σε συστήματα κλιματισμού µε συνολική ψυκτική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

Οι επιθεωρητές Β΄ τάξης μπορούν να διενεργήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις

α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1000 τ.µ.) τετραγωνικά μέτρα,

β. σε συστήματα θέρμανσης µε συνολική θερμική ισχύ έως και τετρακόσια κιλοβάτ (400kW),

γ. σε συστήματα κλιματισμού µε συνολική ψυκτική ισχύ έως και τετρακόσια κιλοβάτ (400 kW).

Οι επιθεωρητές Γ΄ τάξης μπορούν να διενεργήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις

α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες χωρίς περιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα

β. σε συστήματα θέρμανσης χωρίς περιορισμό σε ισχύ,

γ. σε συστήματα κλιματισμού χωρίς περιορισμό σε ισχύ.

 Το γραφείο μας ανήκει στην Γ΄ τάξη και έχει δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων χωρίς περιορισμούς. 

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει κάθε ενεργειακή επιθεώρηση και συγκεκριμένα:
(α) Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
(β) Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Ενεργειακή Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΚΑ οι τιμές  συμφωνούνται μεταξύ του επιθεωρητή και του ιδιοκτήτη.Με βάση αυτό προσφέρουμε ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ στους πελάτες μας χωρίς να μειώσουμε ούτε κατ’ελάχιστο την ποιότητα της δουλειάς μας.

Σημαντικό είναι να θυμίσουμε ότι η τιμή του πιστοποιητικού για το σύνολο ενός κτιρίου διαμερισμάτων είναι στο 50% της τιμής για κάθε διαμέρισμα μεμονωμένο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Στην περίπτωση ύπαρξης ρύθμισης αυθαίρετης κατασκευής την βεβαίωση περαίωσης της υποβολής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα