Ενεργειακές Μελέτες Εγκαταστάσεων – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις “GO GREEN”

Ενεργειακή μελέτη εγκαταστάσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο. Με το νόμο 3661/08 που εξέδωσε το Ελληνικό Κράτος γίνεται προσπάθεια συμμόρφωσης με τις διατάξεις τις Ε.Ε. και τον Κανονισμό Ενεργειακές Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Ενεργειακή μελέτη είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Μία Ενεργειακή μελέτη περιλαμβάνει την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους, την εκτέλεση κατάλληλων μετρήσεων σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τέλος τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση.

Με τη διενέργεια μιας Ενεργειακής μελέτης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων “GO GREEN” –    Διαχείριση Έργου

Η ενέργεια είναι αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας. Κάθε επιχείρηση , εξαρτάται απόλυτα από την ροή ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος λειτουργίας και πέραν τούτου το «ενεργειακό αποτύπωμα» των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Το αντικείμενο της ενεργειακής μελέτης είναι η τεχνικοοικονομική ανάλυση εξοικονόμησης ενέργειας, στην οποία θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή της σχέσης κόστους – απόδοσης της κάθε προτεινόμενης παρέμβασης καθώς και αναλυτικός υπολογισμός της μείωσης των εκλυόμενων ρύπων εξαιτίας της κατανάλωσης ενέργειας. Η διαδικασία της ενεργειακής μελέτης είναι η κάτωθι:

  1. Καταγραφή του ενεργειακού προφίλ της επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται με τις εξής εργασίες:
  • Συλλογή δεδομένων κτιριακού κελύφους
  • Συλλογή δεδομένων περιβάλλοντος χώρου
  • Ακριβής καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι: φωτιστικά σώματα, συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού κ.ά.
  • Τοποθέτηση καταγραφικού εξοπλισμού για τον προσδιορισμό των επιμέρους καταναλώσεων
  1. Προσδιορισμός και αναλυτική καταγραφή των δυνητικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και εκτίμηση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού οφέλους της κάθε παρέμβασης.
  2. Οικονομική αξιολόγηση (αντιπαραβολή κόστους – οφέλους) της κάθε δυνητικής παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Ενεργειακές Μελέτες Εγκαταστάσεων – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις “GO GREEN”
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα