Τεχνικός Ασφαλείας

Βάσει του Ν.3850/2010 όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας.

Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφαλείας:
 • Οι γραπτές και προφορικές υποδείξεις σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
 • Ο έλεγχος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
 • Η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων
 • Η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας με αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλείψεις στα μέτρα ασφάλειας και η κατάθεση προτάσεων για τα μέτρα αντιμετώπισης
 • Η επίβλεψη για την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Η έρευνα για τα αίτια εργατικών ατυχημάτων. Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών
 • Οι συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων
 • Οι συμβουλές σε θέματα διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
 • Η σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρηση
 • Και τέλος η διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ελέγχους κλιμακίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Συγκεκριμένα τα όσα θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του ο εργοδότης προκειμένου να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και την αποφυγή προστίμων της Επιθεώρησης Εργασίας σε ενδεχόμενους ελέγχους.
Υποχρεώσεις εργοδότη όσον αφορά στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων:
 • Να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας και σε ειδικές περιπτώσεις (προσωπικό άνω των 50 ατόμων ή εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων) και Γιατρό Εργασίας.
 • Να τηρεί ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων και Συμβουλών Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Να τηρεί ειδικό βιβλίο Ατυχημάτων και ειδικό βιβλίο Μετρήσεων επικίνδυνων παραγόντων περιβάλλοντος.
 • Να έχει στη διάθεσή του Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) από τον Τεχνικό Ασφαλείας.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα Συλλογικής Προστασίας και να χορηγεί στους εργαζόμενους τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους εργαζόμενους σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • Να εξασφαλίζει τη Συντήρηση και την Ασφαλή λειτουργία των μέσων και των εγκαταστάσεων.
 • Να αναγγέλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τα εργατικά ατυχήματα, εντός 24 ωρών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Τεχνικός Ασφαλείας
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα