ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.

2.Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

3.Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

4.Προϋπόθεση επίσης για την επιχορήγηση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις βαθμίδες.

5.Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ή (εάν υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας) στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Εάν το ΠΕΑ έχει εκδοθεί με βάση τον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ, δεν γίνεται αποδεκτό.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα;

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 • Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
 • Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.
 • Γ. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση.

Επιτρεπόμενες παρεμβάσεις:

1)Αντικατάσταση κουφωμάτων

 1. Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων
 2. Αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα
 3. Τοποθέτηση  εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (πχ σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα, ως συμπληρωματικές δαπάνες και όχι αυτοτελείς
 4. Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης (πχ τέντες)
 5. Εγκατάσταση κεντρικού ή μη κεντρικού συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

2)Τοποθέτηση/ Αναβάθμιση θερμομόνωσης

 1. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος ανεστραμμένη ή μη
 2. Θερμομόνωση στέγης ή πλάκας κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
 3. Εξωτερική ή Εσωτερική θερμομόνωση του λοιπού κελύφους

3)Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ Ψύξης

 1. (α) Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα βιομάζας/ Aντλία Θερμότητας/ Σ.Η.Θ.Υ.Α.                                                                                                                                                    (β) Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης (συμβατικών υγρών ή στερεών καυσίμων) με νέο σύστημα φυσικού αερίου/υγραερίου. (Οι λέβητες πετρελαίου δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη!!!)
 2. Εγκατάσταση Αντλία Θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου split unit, multi split unit. (πχ A/C, VRV )
 3. Εγκατάσταση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης. (πχ. χρονοπρογραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου, τρίοδες, θερμοστατικές κεφαλές κ.λ.π.

4)Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ΑΠΕ

 1. Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ.
 2. Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας.
 3. Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου.
 4. Αντλία Θερμότητας

5)Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας – Smart Home

 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Δημιουργία φακέλου αίτησης από τον σύμβουλο έργου.
 2. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 3. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 4. Απόφαση υπαγωγής των αιτήσεων (εγκεκριμένες, επιλαχούσες, απορριφθέντες)
 5. Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
 6. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης εντός 90 ημερών από την απόφαση υπαγωγής του έργου (ΜΗ υποχρεωτικό αν επιλέξετε αυτοχρηματοδότηση)
 7. Υλοποίηση Παρεμβάσεων και Προκαταβολές
 8. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
 9. Ολοκλήρωση του Έργου και κλείσιμο του φακέλου από τον σύμβουλο έργου εντός 12 μηνών από την απόφαση υπαγωγής του έργου και.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Επιδοτήσεις

Η επιδότηση φτάνει μέχρι το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το εισόδημα (“Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς” από το Εκκαθαριστικό):

Ατομικό
Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%
2 >5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 60%
3 >10.000–20.000 >20.000-30.000 55% 45%
4 >20.000–30.000 >30.000-40.000 45% 40%
5 >30.000 – 50.000 >40.000-60.000 40% 40%

 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει έως 22.500 € ανά ακίνητο, εφόσον δεν ξεπερνάει:

 • Τα 220 € / τμ (σύμφωνα με το Ε9)
 • Τα 1,10€ / τμ / kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας.

Επιπρόσθεταεπιχορηγούνται  από το Πρόγραμμα τα παρακάτω:

 • ΠΕΑ Α’ έως 400€
 • ΠΕΑ Β’ έως 400€
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας έως 550€
 • Άδεια / Μελέτη 300€/μελέτη έως 700€

Ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπόν δαπανών 2.500€

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα